Loading…
You are here:  Home  >  Albania  >  AL Sports  >  Current Article

2018 World Cup, Albania wins 2-0 against Lichtenstein

By   /   07/10/2016  /   Comments Off on 2018 World Cup, Albania wins 2-0 against Lichtenstein

ibna-sport-1

IBNA Special Report/How is Albanian football reaching its peaks. Russia 2018, the three points gained against Lichtenstein hold the red and blacks at the top of the group with full points after two matches played. We hear from coach De Biasi and the president of FSHF

Tirana, 7 October 2016/Independent Balkan News Agency

By Edison Kurani

The Albanian national football side has won 2-0 against Lichtenstein in a match played on Thursday evening for the qualifying matches of Russia 2018 World Cup. The red and blacks coached by Gianni De Biasi made the most of this match, contuining a good start of this edition after a 2-1 victory against FYROM a month ago in Shkoder.

The match was played in Rheinpark Stadion and the Albanian team made a good start with a goal on the 11th minute by Jahmir Hyka.

The Albanian national side, which had a more offensive formation on the field, dominated the first half, creating other goal scoring opportunities. The second half too was the same, where the red and blacks controlled the game.

On the 71st minute, Albania scored the goal which sealed the fate of the game. The goal was scored by Bekim Balaj after “fighting” with the goalkeeper.

With this victory, Albania has 6 points in Group G and currently it holds the first place, leaving behind Spain and Italy, which have 4 points each. Both teams played each other on Thursday evening in Turin, ending the match 1-1.

President of the Albanian Football Federation, Armand Duka considers this a perfect start of the World Cup qualifiers for the Albanian team.

ibna-duka

Duka praises the success reached by the red and blacks and says that he’s proud for this team. “The Albanian side has snatched its second win in a row in Lichtenstein for Rusia 2018 World Cup Qualifiers. I am proud of these boys, of this team and of Albania”, Duka says.

De Biasi: Two strong rivals await us

The Albanian team’s coach, Gianni De Biasi says that it was a difficult match. “We had to win this match at any cost and we had to attack a lot. I believe that we have done such thing. We attacked in many moments of this game and we often appeared dangerous”.

de-biazi

De Biasi also talks about the chances that Albania has in these qualifiers. The red and blacks will play two strong rivals. After three days, the Albanian side will play Spain in Shkoder and then Italy.

“Italy and Spain are the favorite for the first two places of the group. It is good to be on the first place, but we have two strong rivals”, De Biasi said. /balkaneu.com/

 

You might also like...

Ñîôèÿ (13 ìàé 2016)  ñãðàäàòà íà Ìèíèñòåðñêè ñúâåò ñå ïðîâåäå çàñåäàíèå íà Ñúâåòà çà ðàçâèòèå êúì ÌÑ. Çàñåäàíèåòî áå ïðåäñåäàòåëñòâàíî îò çàìåñòíèê ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿ ïî êîàëèöèîííàòà ïîëèòèêà è äúðæàâíàòà àäìèíèñòðàöèÿ è ìèíèñòúð íà âúòðåøíèòå ðàáîòè Ðóìÿíà Áú÷âàðîâà (íà ñíèìêàòà).  íåãî âçåõà ó÷àñòèå çàìåñòíèê ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò ïî åâðîïåéñêèòå ôîíäîâå è èêîíîìè÷åñêàòà ïîëèòèêà Òîìèñëàâ Äîí÷åâ, ìèíèñòðè, êàêòî è ïðåäñòàâèòåëè íà ÃÅÐÁ, Ðåôîðìàòîðñêèÿ áëîê è Ïàòðèîòè÷íèÿ ôðîíò. Ïðåñôîòî - ÁÒÀ ñíèìêà: Õðèñòî Êàñàáîâ (ÅÄ)

Number of Afghans wanting to return home from Bulgaria could reach 500 – Interior Minister

Read More →