Loading…
You are here:  Home  >  Cyprus  >  CY Politics  >  Current Article

Anastasiades: Creative effort by both sides in good climate

By   /   11/11/2016  /   Comments Off on Anastasiades: Creative effort by both sides in good climate

ΠτΔ-Διαβουλεύσεις για το εδαφικό-Δειπνο
Montreux, Ελβετία
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης και ο ηγέτης της Τουρκοκυπριακής κοινότητας κ. Μουσταφά Ακιντζί παρακάθονται σε δειονο στο περιθωριο των συνομιλιων για το εδαφικό στο Mont Pèlerin της Ελβετίας.
//
PoR-Negotiations on the territory issue-Diner
Montreux, Switzerland  
The President of the Republic, Mr Nicos Anastasiades, and the leader of the Turkish-Cypriot Community, Mr Mustafa Akıncı, at a diner on the index of the  negotiations on the territory issue in Mont Pèlerin, Switzerland.

The President of Cyprus Mr Nicos Anastasiades and the Turkish Cypriot leader, Mr Mustafa Akinci, who are in Mont Pelerin, Switzerland, for negotiations on the issue of Territory, had dinner yesterday evening, accompanied by the members of their negotiating teams, at a restaurant in the area of Montreux near Mont Pelerin.

The President of the Republic, in his remarks to reporters, on the sidelines of the dinner, said that “tomorrow (11 November) is considered one of the most critical meetings given everything that has taken place before.

I must say that during the first and a half days discussions covered, as you well know, issues that concern the four chapters, and I must confess that there was further progress on pending issues.

The most important was the discussion of the Property issue, where some progress was noted, further progress. However, it was completely linked, as we had said repeatedly, with the issue of Territory.

We started today on the issue of Territory, there is a creative effort by both sides, there is a good climate, but these alone are not enough to provide the outcome. Everything will depend on the dialogue that will follow tomorrow.”

Asked what he means by “everything”, the President said “by everything I mean as far as the conclusion here is concerned, with regard to the issue of Territory, in the sense, that is to say, of the agreement on the criteria or not.”

He added that “of course it is not the final meeting. For some 42 years we have been negotiating on the Cyprus problem. The effort now is to create those indispensable conditions that will allow us to proceed to the next step.”

Asked whether it was possible to see a map on the table during today’s meeting, the President said that “the first prerequisite is the agreement on the criteria; the second is, on the basis of the criteria, to have maps submitted, which will reflect the agreement on the criteria. In this sense, it is considered that there is progress and consequently we can proceed further. If it will not be possible to conclude what we seek, it will not be the end of the process; we will continue the dialogue in our homeland.”

Later on, in his remarks to Turkish Cypriot reporters, the President said that “we are negotiating in a very good climate with a commitment to meet each other’s concerns, but this is not enough. It depends on what we will see tomorrow, which is the most critical day; to see if we are within reach in order to finalize or to continue our deliberations furthermore in Cyprus”./IBNA

Photo: pio.gov.cy

You might also like...

Ñîôèÿ (13 ìàé 2016)  ñãðàäàòà íà Ìèíèñòåðñêè ñúâåò ñå ïðîâåäå çàñåäàíèå íà Ñúâåòà çà ðàçâèòèå êúì ÌÑ. Çàñåäàíèåòî áå ïðåäñåäàòåëñòâàíî îò çàìåñòíèê ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿ ïî êîàëèöèîííàòà ïîëèòèêà è äúðæàâíàòà àäìèíèñòðàöèÿ è ìèíèñòúð íà âúòðåøíèòå ðàáîòè Ðóìÿíà Áú÷âàðîâà (íà ñíèìêàòà).  íåãî âçåõà ó÷àñòèå çàìåñòíèê ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò ïî åâðîïåéñêèòå ôîíäîâå è èêîíîìè÷åñêàòà ïîëèòèêà Òîìèñëàâ Äîí÷åâ, ìèíèñòðè, êàêòî è ïðåäñòàâèòåëè íà ÃÅÐÁ, Ðåôîðìàòîðñêèÿ áëîê è Ïàòðèîòè÷íèÿ ôðîíò. Ïðåñôîòî - ÁÒÀ ñíèìêà: Õðèñòî Êàñàáîâ (ÅÄ)

Number of Afghans wanting to return home from Bulgaria could reach 500 – Interior Minister

Read More →