Loading…
You are here:  Home  >  F. Y. R. O. Macedonia  >  Current Article

Austrian Foreign Minister participates in VMRO-DPMNE’s rally in Skopje, reactions and comments

By   /   30/11/2016  /   No Comments

kurc-miting-shkup

The presence of the Austrian Foreign Minister, Sebastian Kurtz in the rally organized by the party in power, VMRO-DPMNE of Nikola Gruevski in the framework of the election campaign, has sparked many reactions and comments in Skopje.

“Outrageous” and “The culmination of European hypocrisy” are the some of the headlines of the biggest opposition newspapers. The head of the Austrian diplomacy appeared last night in the rally organized by VMRO-DPMNE in central Skopje, in support of Gruevski.

But Austrian Foreign Office said that Mr. Kurtz was participating in this rally in the quality of the representative of the European People’s Party, which VMRO-DPMNE is part of.

Diplomats and politicians in Skopje criticized the arrival of the head of the Austrian diplomacy in this period of campaign.

Former ambassador Nano Ruzin says that such act is outrageous.

“I would like to know what are the motives of his arrival in this rally”, Ruzin said.

According to him, the Austrian Foreign Minister has read the progress report, which criticizes the country.

In last night’s rally, Kurtz said that the country is in the right path of EU integration.

“I am grateful for the support given by FYROM in 2015 and 2016. The crisis with the refugees was a great challenge for Austria. Without the support of your government, it would be impossible to close the Balkan route”, Kurtz said. /balkaneu.com/

Leave a comment

You might also like...

Ñîôèÿ (13 ìàé 2016)  ñãðàäàòà íà Ìèíèñòåðñêè ñúâåò ñå ïðîâåäå çàñåäàíèå íà Ñúâåòà çà ðàçâèòèå êúì ÌÑ. Çàñåäàíèåòî áå ïðåäñåäàòåëñòâàíî îò çàìåñòíèê ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿ ïî êîàëèöèîííàòà ïîëèòèêà è äúðæàâíàòà àäìèíèñòðàöèÿ è ìèíèñòúð íà âúòðåøíèòå ðàáîòè Ðóìÿíà Áú÷âàðîâà (íà ñíèìêàòà).  íåãî âçåõà ó÷àñòèå çàìåñòíèê ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò ïî åâðîïåéñêèòå ôîíäîâå è èêîíîìè÷åñêàòà ïîëèòèêà Òîìèñëàâ Äîí÷åâ, ìèíèñòðè, êàêòî è ïðåäñòàâèòåëè íà ÃÅÐÁ, Ðåôîðìàòîðñêèÿ áëîê è Ïàòðèîòè÷íèÿ ôðîíò. Ïðåñôîòî - ÁÒÀ ñíèìêà: Õðèñòî Êàñàáîâ (ÅÄ)

Number of Afghans wanting to return home from Bulgaria could reach 500 – Interior Minister

Read More →