Loading…
You are here:  Home  >  Bulgaria  >  BG Social  >  Current Article

Bulgaria busts group smuggling migrants through Serbia to Western Europe

By   /   18/11/2016  /   Comments Off on Bulgaria busts group smuggling migrants through Serbia to Western Europe

balkani-migranti-203533-810x0

In a joint operation led by prosecutors from the north-western Bulgarian city of Vidin, officers from the Interior Ministry and State Agency for National Security bust a smuggling ring trafficking migrants from Bulgaria through Serbia towards Western Europe, the Interior Ministry said on November 18.

Pre-trial proceedings for people-trafficking had been initiated against two Bulgarian citizens, the ministry said.

A Bulgarian citizen had been put in 24-hour custody in connection with alleged direct involvement in transporting a group of 82 people including citizens of Afghanistan, Pakistan, India and Bangladesh.

Seventy-eight of the group were found to have been registered on the territory of Bulgaria, after having been detained on entering the country from Turkey and having been accommodated in refugee centres.

Two vans in which the migrants had been transported had been confiscated, the Interior Ministry said.

The operation took place on November 13 but was announced only three days later.

Investigations were continuing, Bulgaria’s Interior Ministry said./IBNA

You might also like...

Ï Ðñüåäñïò ôçò ÊõðñéáêÞò Äçìïêñáôßáò Íßêïò ÁíáóôáóéÜäçò (Á) êáôÜ ôç äéÜñêåéá äçëþóåùí ìåôÜ ôéò óõíïìéëßåò ãéá ôï Êõðñéáêü ìå ôïí çãÝôç ôçò ôïõñêïêõðñéáêÞò êïéíüôçôáò  ÌïõóôáöÜ Áêéíôæß, óôç Ëåõêùóßá, ôçí ÔåôÜñôç 25 Íïåìâñßïõ 2015. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Erdogan to attend multilateral meeting on Cyprus issue, January 12

Read More →