Loading…
You are here:  Home  >  Bulgaria  >  BG Business  >  Current Article

Bulgarian exports to non-EU countries down 13.8% y/y in January – August 2016

By   /   10/10/2016  /   Comments Off on Bulgarian exports to non-EU countries down 13.8% y/y in January – August 2016

bl

Sofia, October 10, 2016/Independent Balkan News Agency

By Clive Leviev-Sawyer of The Sofia Globe

Bulgarian exports to third countries, meaning non-EU countries, decreased by 13.8 per cent on an annual basis in January to August 2016, the National Statistical Institute (NSI) said on October 10, citing preliminary figures.

In January-August 2016, Bulgarian exports to third countries amounted to 9516.1 million leva, the NSI said.

Among non-EU countries, Bulgaria’s main trading partners were Turkey, the Republic of Macedonia, Serbia, China, Russian Federation and the United States, which accounted for 49.7 per cent of exports to non-EU countries.

In August 2016 Bulgarian exports to third countries increased by 0.9 per cent compared to the corresponding month of the previous year and added up to 1 228.8 million leva, the NSI said.

In the first eight months of 2016 compared to the same period of 2015 in the exports of Bulgaria to third countries distributed according to the Standard International Trade Classification, growth was recorded in the section ‘Miscellaneous manufactured articles’ (25. per cent). The most notable fall was reported in section ‘Beverages and tobacco’ (27.5 per cent).

Bulgarian imports from third countries in the period January – August 2016 decreased by 12.5 per cent in comparison with the same period of 2015 and added up to 10 892.1 million leva (at CIF prices).

The largest amounts were reported for the goods imported from the Russian Federation, Turkey, China and Ukraine.

In August 2016, Bulgarian imports from third countries increased by 14.3 per cent compared to the corresponding month of the previous year and amounted to 1 647.8 million leva, the NSI said.

The foreign trade balance of Bulgaria (export FOB – import CIF) with third countries in the period January – August 2016 was negative and added up to 1376 million leva.

The trade balance at FOB/FOB prices (after elimination of transport and insurance costs on imports) was also negative and amounted to 837.7 million leva.

In August 2016, the foreign trade balance of Bulgaria (export FOB – import CIF) with third countries was negative and added up to 419 million leva.

The NSI said that in the period January – August 2016, the value of all exported goods from Bulgaria amounted to 29 691 million leva, and in comparison with the corresponding period of 2015, exports decreased by two per cent.

In August 2016, Bulgaria’s total exports added up to 3907.1 million leva,or 6.1 per cent more than the same month of the previous year, the NSI said.

You might also like...

Ï Ðñüåäñïò ôçò ÊõðñéáêÞò Äçìïêñáôßáò Íßêïò ÁíáóôáóéÜäçò (Á) êáôÜ ôç äéÜñêåéá äçëþóåùí ìåôÜ ôéò óõíïìéëßåò ãéá ôï Êõðñéáêü ìå ôïí çãÝôç ôçò ôïõñêïêõðñéáêÞò êïéíüôçôáò  ÌïõóôáöÜ Áêéíôæß, óôç Ëåõêùóßá, ôçí ÔåôÜñôç 25 Íïåìâñßïõ 2015. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Erdogan to attend multilateral meeting on Cyprus issue, January 12

Read More →