Loading…
You are here:  Home  >  Bulgaria  >  BG Politics  >  Current Article

Bulgarian PM holds talks with counterparts from Belgrade, Skopje

By   /   05/11/2016  /   Comments Off on Bulgarian PM holds talks with counterparts from Belgrade, Skopje

borissov-vucic-dimitriev

Bulgarian Prime Minister Boiko Borissov met with his counterpart from Belgrade, Aleksandar Vučić, and Skopje, Emil Dimitriev, during the annual meeting of heads of government of the countries of Central and Eastern Europe and China, the government media service said on November 5.

The major focus of the talks between Borissov and Vučić in Riga were energy and general infrastructure projects.

They discussed the signing of the memorandum of understanding, approved by the Cabinet, on the project for a Bulgaria – Serbia intersystem gas connection.

Borissov emphasised that work construction of the interconnector is in an active phase, and said that he hoped that the project could be finalized.

The interconnector was strategic inrelations between Bulgaria and Serbia, because the issue of energy was crucial for both sides.

“The construction of gas connections, highways and railways between the friendly peoples of the Balkans is a significant step forward towards our common European integration,” Borissov said.

Borissov informed Vučić that on November 11 in Bulgaria’s Danubian city of Rousse, the interconnector between Bulgaria and Romania will be commissioned, and will be the first built intersystem gas connection for Bulgaria.

This will make a reality of one of the key priorities of the European Energy Union – ensuring grid connectivity throughout Southeast Europe. “Bulgaria is actively pursuing the diversification of gas sources and supplies,” Borissov said.

In talks with Macedonian prime minister Dimitriev, Borissov said that Bulgaria is consistent in its position to support the European and Euro-Atlantic integration of Macedonia.

“I am convinced that the future of all countries of the Western Balkans lies in the European Union. We confirm our willingness to discuss and provide expert assistance to the Republic of Macedonia on specific issues related to our experience to achieve substantial progress in the country to membership of the EU and Nato,” Borissov said.

Borissov and Dimitriev agreed that good neighbourly relations require efforts on both sides, the statement said.

They discussed preparations for the forthcoming elections in the former Yugoslav republic, with . Borissov calling for the holding of free and fair elections and emphasising that it is essential for overcoming the crisis and the beginning of the return of the country towards the EU through democratic reforms.

Borissov and Dimitriev agreed that there should be strong opposition to manifestations of hate speech in the campaign, the statement said./ΙΒΝΑ

You might also like...

Ñîôèÿ (13 ìàé 2016)  ñãðàäàòà íà Ìèíèñòåðñêè ñúâåò ñå ïðîâåäå çàñåäàíèå íà Ñúâåòà çà ðàçâèòèå êúì ÌÑ. Çàñåäàíèåòî áå ïðåäñåäàòåëñòâàíî îò çàìåñòíèê ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿ ïî êîàëèöèîííàòà ïîëèòèêà è äúðæàâíàòà àäìèíèñòðàöèÿ è ìèíèñòúð íà âúòðåøíèòå ðàáîòè Ðóìÿíà Áú÷âàðîâà (íà ñíèìêàòà).  íåãî âçåõà ó÷àñòèå çàìåñòíèê ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò ïî åâðîïåéñêèòå ôîíäîâå è èêîíîìè÷åñêàòà ïîëèòèêà Òîìèñëàâ Äîí÷åâ, ìèíèñòðè, êàêòî è ïðåäñòàâèòåëè íà ÃÅÐÁ, Ðåôîðìàòîðñêèÿ áëîê è Ïàòðèîòè÷íèÿ ôðîíò. Ïðåñôîòî - ÁÒÀ ñíèìêà: Õðèñòî Êàñàáîâ (ÅÄ)

Number of Afghans wanting to return home from Bulgaria could reach 500 – Interior Minister

Read More →