Loading…
You are here:  Home  >  Politics  >  Current Article

CHP leader calls on Bahçeli to make Erdoğan ‘king’

By   /   25/10/2016  /   Comments Off on CHP leader calls on Bahçeli to make Erdoğan ‘king’

tr

The main opposition Republican People’s Party (CHP) leader Kemal Kılıçdaroğlu has once again slammed Nationalist Movement Party (MHP) head Devlet Bahçeli, as the row over Bahçeli’s hinted support for shifting Turkey to a presidential system deepens.

“I want to make a call to Mr. Bahçeli from here: Come and let’s make this person the king. Let’s all get rid of this [problem]. Let’s also allocate him his own 24-hour live TV so he can speak day and night,” Kılıçdaroğlu told CHP lawmakers on Oct. 25.

He was speaking shortly after Bahçeli again suggested that the MHP could support the government’s constitutional draft for a presidential system.

Bahçeli had revived the discussion on the adoption of presidential system three weeks ago by signaling that his 40-seat party would back a drafted constitutional amendment “if it takes the MHP’s sensitivities into account.” The MHP’s support is required for the ruling Justice and Development Party (AKP) to cross the 330-seat threshold to take the new charter to the public vote.

CHP head Kılıçdaroğlu again blasted President Recep Tayyip Erdoğan for “violating the current constitution” by using authorities that have not been given to him.

“I ask you now. What will we do if Erdoğan does not abide by the new constitution in the future? Are we going to change it again? There cannot be a constitution written only for one person,” he said./IBNA

Source: Hurriyet Daily News

You might also like...

Ï Ðñüåäñïò ôçò ÊõðñéáêÞò Äçìïêñáôßáò Íßêïò ÁíáóôáóéÜäçò (Á) êáôÜ ôç äéÜñêåéá äçëþóåùí ìåôÜ ôéò óõíïìéëßåò ãéá ôï Êõðñéáêü ìå ôïí çãÝôç ôçò ôïõñêïêõðñéáêÞò êïéíüôçôáò  ÌïõóôáöÜ Áêéíôæß, óôç Ëåõêùóßá, ôçí ÔåôÜñôç 25 Íïåìâñßïõ 2015. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Erdogan to attend multilateral meeting on Cyprus issue, January 12

Read More →