Loading…
You are here:  Home  >  Politics  >  Current Article

CHP leader takes on gov’t, says cutting live broadcasts a coup tradition

By   /   05/10/2016  /   Comments Off on CHP leader takes on gov’t, says cutting live broadcasts a coup tradition

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2013-11-03 11:16:22Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

Ankara, October 5, 2016/Independent Balkan News Agency

Turkish main opposition Republican People’s Party (CHP) leader Kemal Kılıçdaroğlu has taken umbrage with the government’s move to silence 23 media outlets over the past week, saying its action were a classic coup tradition.

“It is a coup tradition to seize channels while they are broadcasting live,” he tweeted on Oct. 4 after the government passed a decree law last week closing a number of Kurdish, left-wing and Alevi broadcasters for “being a threat to national security” and “having ties to terrorist organizations.”

“Democracy rises with a free press that does not yield to civilian coups and dictatorship. If a country in 14 years has come to a position where there can be coups, then those who have been ruling the country for 14 years are not victims but are responsible,” said Kılıçdaroğlu.

imc TV, Hayatın Sesi TV, Van TV, Jiyan TV, Azadi TV and Zarok TV, many of which broadcast in Kurdish, along with 11 radio channels, were shut down as part of a decree law that was introduced as part of the state emergency Turkey’s government imposed after the July 15 coup attempt.

Source: Hurriyet

You might also like...

Ñîôèÿ (13 ìàé 2016)  ñãðàäàòà íà Ìèíèñòåðñêè ñúâåò ñå ïðîâåäå çàñåäàíèå íà Ñúâåòà çà ðàçâèòèå êúì ÌÑ. Çàñåäàíèåòî áå ïðåäñåäàòåëñòâàíî îò çàìåñòíèê ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿ ïî êîàëèöèîííàòà ïîëèòèêà è äúðæàâíàòà àäìèíèñòðàöèÿ è ìèíèñòúð íà âúòðåøíèòå ðàáîòè Ðóìÿíà Áú÷âàðîâà (íà ñíèìêàòà).  íåãî âçåõà ó÷àñòèå çàìåñòíèê ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò ïî åâðîïåéñêèòå ôîíäîâå è èêîíîìè÷åñêàòà ïîëèòèêà Òîìèñëàâ Äîí÷åâ, ìèíèñòðè, êàêòî è ïðåäñòàâèòåëè íà ÃÅÐÁ, Ðåôîðìàòîðñêèÿ áëîê è Ïàòðèîòè÷íèÿ ôðîíò. Ïðåñôîòî - ÁÒÀ ñíèìêà: Õðèñòî Êàñàáîâ (ÅÄ)

Number of Afghans wanting to return home from Bulgaria could reach 500 – Interior Minister

Read More →