Loading…
You are here:  Home  >  Headlines  >  Current Article

Clashes on the Kosovar identity

By   /   21/10/2016  /   Comments Off on Clashes on the Kosovar identity

kosovo-albania

Pristina, 21 October 2016/Independent Balkan News Agency

By Elton Tota

The claims that with the creation of Kosovo as an independent state, the Kosovar nation is being created, has sparked strong debates in Pristina.

The debate has been triggered following the declaration made by the president of Kosovo, Hashim Thaci, who said that the term “Kosovar” is unacceptable for him.

“Nobody in their right mind can think of the existence of the identity of the Kosovar nation. There is no Kosovar nation. Albanians, wherever they live, are Albanians”, said president Thaci.

According to him, the new identity may be a state identity, but not a national identity.

“The truth is that there is no other identity. We are Albanians and we have the same Albanian flag, with which I have fought. Whoever is trying to interpret or divide Albanians, is wrong”, Kosovo’s president declared.

Thaci’s declarations have irritated two prominent analysts, Halil Matoshi and Nexhmedin Spahiu, who, for years, have promoted their idea for the new nation, after the proclamation of the independence of Kosovo.

Analyst Halil Matoshi says that by not recognizing the Kosovar nation, the president of the country violates the Constitution of Kosovo.

“With such declarations, the president of the country has broken his oath. It is absurd that he doesn’t recognize the country that he leads. I’m sorry that I have a president who doesn’t recognize Kosovo’s National Theater, who doesn’t recognize Kosovo’s National Library and many other institutions that belong to the new nation”, he says.

Meanwhile, Nexhmedin Spahiu, author of a book on the birth of the Kosovar nation, says that some people, including the president, cannot understand how the nation is a more complex concept than ethnicity and the state.

According to him, the creation of the state leads to the creation of the nation.

“Nations create states. This is why there’s a world organization called United Nations and not an organization called United States Organization”, Spahiu says. /balkaneu.com/

You might also like...

Ï Ðñüåäñïò ôçò ÊõðñéáêÞò Äçìïêñáôßáò Íßêïò ÁíáóôáóéÜäçò (Á) êáôÜ ôç äéÜñêåéá äçëþóåùí ìåôÜ ôéò óõíïìéëßåò ãéá ôï Êõðñéáêü ìå ôïí çãÝôç ôçò ôïõñêïêõðñéáêÞò êïéíüôçôáò  ÌïõóôáöÜ Áêéíôæß, óôç Ëåõêùóßá, ôçí ÔåôÜñôç 25 Íïåìâñßïõ 2015. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Erdogan to attend multilateral meeting on Cyprus issue, January 12

Read More →