Loading…
You are here:  Home  >  Politics  >  Current Article

Court rules for house arrest for former justices in Gülen probe

By   /   30/11/2016  /   No Comments

tr

Three former members of the Supreme Council of Judges and Prosecutors (HSYK), to be tried over links to the movement of U.S.-based Islamic preacher Fethullah Gülen, were ruled to be kept under house arrest pending trial on Nov. 29.

The ruling came after prosecutors objected to the suspects’ conditional release following their confessions related to the probe.

HSYK deputy head Ahmet Hamsici and former HSYK members, Kerim Tosun and Mustafa Kemal Özçelik, were ruled to be kept under house arrest as Ankara prosecutors found their travel ban to be insufficient.

As part of the probe into the Gülen movement, which is widely believed to be behind Turkey’s failed July 15 military coup attempt, Hamsici, Tosun and Özçelik were arrested on charges on “being a member of an armed terror organization.” They were later released on probation upon their confessions made as part of effective remorse rights.

Confessing to being a member of the Gülen movement, Hamsici said in one of his testimonies that after the 2010 HSYK elections the government of the time entered into a “bargaining process” with Gülenists over securing members of the key judicial body./IBNA

Source: Hurriyet Daily News

Leave a comment

You might also like...

Ñîôèÿ (13 ìàé 2016)  ñãðàäàòà íà Ìèíèñòåðñêè ñúâåò ñå ïðîâåäå çàñåäàíèå íà Ñúâåòà çà ðàçâèòèå êúì ÌÑ. Çàñåäàíèåòî áå ïðåäñåäàòåëñòâàíî îò çàìåñòíèê ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿ ïî êîàëèöèîííàòà ïîëèòèêà è äúðæàâíàòà àäìèíèñòðàöèÿ è ìèíèñòúð íà âúòðåøíèòå ðàáîòè Ðóìÿíà Áú÷âàðîâà (íà ñíèìêàòà).  íåãî âçåõà ó÷àñòèå çàìåñòíèê ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò ïî åâðîïåéñêèòå ôîíäîâå è èêîíîìè÷åñêàòà ïîëèòèêà Òîìèñëàâ Äîí÷åâ, ìèíèñòðè, êàêòî è ïðåäñòàâèòåëè íà ÃÅÐÁ, Ðåôîðìàòîðñêèÿ áëîê è Ïàòðèîòè÷íèÿ ôðîíò. Ïðåñôîòî - ÁÒÀ ñíèìêà: Õðèñòî Êàñàáîâ (ÅÄ)

Number of Afghans wanting to return home from Bulgaria could reach 500 – Interior Minister

Read More →