Loading…
You are here:  Home  >  Business  >  Current Article

Cypriot exports down 191.6 mln y/y in January – July 2016

By   /   10/10/2016  /   Comments Off on Cypriot exports down 191.6 mln y/y in January – July 2016

cy

Nicosia, October 10, 2016/Independent Balkan News Agency

By Hari Stefanatos

The total exports/dispatches of goods (covering total exports to third countries and dispatches to other EU Member States) in January-July 2016 was EUR 947 million, compared to EUR 1,138.6 million in January-July 2015.

The total imports/arrivals (covering total imports from third countries and arrivals from other EU Member States) in January-July 2016 was EUR 3,462.9 million, compared to EUR 3,021 million in January-July 2015.

The trade deficit was EUR 2,516 million for January-July 2016 compared to EUR 1,882.4 million for the same period of 2015.

In the month of July 2016 the total imports/arrivals (covering total imports from third countries and arrivals from other EU Member States) was EUR 461.4 million.

The total exports/dispatches (covering total exports to third countries and dispatches to other EU Member States), including provisions of ships and airplanes, in July 2016 was EUR 156.4 million. The total exports/dispatches of domestically produced goods, including provisions of ships and airplanes, was EUR 62.5 million, with exports/dispatches of foreign goods, including provisions of ships and airplanes, was EUR 93.9 million.

You might also like...

Ñîôèÿ (13 ìàé 2016)  ñãðàäàòà íà Ìèíèñòåðñêè ñúâåò ñå ïðîâåäå çàñåäàíèå íà Ñúâåòà çà ðàçâèòèå êúì ÌÑ. Çàñåäàíèåòî áå ïðåäñåäàòåëñòâàíî îò çàìåñòíèê ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿ ïî êîàëèöèîííàòà ïîëèòèêà è äúðæàâíàòà àäìèíèñòðàöèÿ è ìèíèñòúð íà âúòðåøíèòå ðàáîòè Ðóìÿíà Áú÷âàðîâà (íà ñíèìêàòà).  íåãî âçåõà ó÷àñòèå çàìåñòíèê ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò ïî åâðîïåéñêèòå ôîíäîâå è èêîíîìè÷åñêàòà ïîëèòèêà Òîìèñëàâ Äîí÷åâ, ìèíèñòðè, êàêòî è ïðåäñòàâèòåëè íà ÃÅÐÁ, Ðåôîðìàòîðñêèÿ áëîê è Ïàòðèîòè÷íèÿ ôðîíò. Ïðåñôîòî - ÁÒÀ ñíèìêà: Õðèñòî Êàñàáîâ (ÅÄ)

Number of Afghans wanting to return home from Bulgaria could reach 500 – Interior Minister

Read More →