Loading…
You are here:  Home  >  Headlines  >  Current Article

Edi Rama’s mission in the relations between Kosovo and Serbia

By   /   14/10/2016  /   Comments Off on Edi Rama’s mission in the relations between Kosovo and Serbia

rama-vucic

Pristina, 14 October 2016/Independent Balkan News Agency

Elton Tota

Prime Minister of Albania, Edi Rama has continued his mission for the normalization of relations between Albanians and Serbs. In different regional summits, he has often presented himself as Kosovo’s advocate and intermediary for the relaxation and normalization of relations between Pristina and Belgrade.

In the Security Summit in Belgrade, the Albanian PM demanded the Serb PM, Aleksandar Vucic to recognize Kosovo and to strengthen relations in all domains.

Speaking from Belgrade, Rama said that a joint market should be created in order for everyone to win and that Kosovo and Serbia are “condemned to live together”.

“People must talk even when they are in opposite positions. What is the other alternative? Turn our back to each other? So much so when two sides are condemned to talk, because they are condemned to live together as two neighboring countries which are separated by a wall”, he said.

His declaration sparked the reaction of the president of Kosovo, Hashim Thaci, who declared that the process of normalization of relations between Albania and Serbia doesn’t go through Belgrade, but through Pristina.

“Albania and Kosovo are two sovereign countries, but the more consultations there are, the better it is. Both countries are oriented toward the European Atlantic future. We have the same ambitions, opinions and convictions. I believe that PM Edi Rama’s stances in Belgrade were just.

Kosovo is building good relations with all the Balkan countries, including Serbia. Problems between Kosovo and Serbia are solved directly through the support of the international community. But even the messages of PM Edi Rama can contribute to this process. The full normalization of relations between Albania and Serbia doesn’t go through Belgrade and Tirana, but through Pristina”, said the Kosovar president.

Analyst from Kosovo, Ramush Tahiri says that the good relations between Albania and Serbia help the Republic of Kosovo and do not damage it.

“Kosovo has nothing to lose from the meetings of the Albanian PM, Edi Rama and that of Serbia, Aleksandar Vucic. But I don’t like Serbia’s attempt to solve Kosovo’s issue with Albania, ruling Kosovo out of this process”, Tahiri said.

Part of this debate was also former Prime Minister of Albania, Sali Berisha. He criticized PM Edi Rama’s approach, by saying that Serbia and Kosovo should talk to normalize relations as two equal countries.

“Every effort to leave Kosovo in the shadow is a reminiscence of the past”, he said. /balkaneu.com/

You might also like...

Ñîôèÿ (13 ìàé 2016)  ñãðàäàòà íà Ìèíèñòåðñêè ñúâåò ñå ïðîâåäå çàñåäàíèå íà Ñúâåòà çà ðàçâèòèå êúì ÌÑ. Çàñåäàíèåòî áå ïðåäñåäàòåëñòâàíî îò çàìåñòíèê ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿ ïî êîàëèöèîííàòà ïîëèòèêà è äúðæàâíàòà àäìèíèñòðàöèÿ è ìèíèñòúð íà âúòðåøíèòå ðàáîòè Ðóìÿíà Áú÷âàðîâà (íà ñíèìêàòà).  íåãî âçåõà ó÷àñòèå çàìåñòíèê ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò ïî åâðîïåéñêèòå ôîíäîâå è èêîíîìè÷åñêàòà ïîëèòèêà Òîìèñëàâ Äîí÷åâ, ìèíèñòðè, êàêòî è ïðåäñòàâèòåëè íà ÃÅÐÁ, Ðåôîðìàòîðñêèÿ áëîê è Ïàòðèîòè÷íèÿ ôðîíò. Ïðåñôîòî - ÁÒÀ ñíèìêà: Õðèñòî Êàñàáîâ (ÅÄ)

Number of Afghans wanting to return home from Bulgaria could reach 500 – Interior Minister

Read More →