Loading…
You are here:  Home  >  F. Y. R. O. Macedonia  >  Current Article

Election campaign in FYROM to start on Monday, a difficult campaign is expected

By   /   18/11/2016  /   Comments Off on Election campaign in FYROM to start on Monday, a difficult campaign is expected

campaign

The election campaign is expected to start on Monday in FYROM and this campaign is expected to be a campaign filled with accusations and violence.

Experts of political developments say that this campaign will be characterized by serious accusations between politicians, because the majority of them are suspects of the Special Prosecution, following the start of the wiretapping scandal.

The largest number of suspects come from the party in power, VMRO-DPMNE, starting with its leader, Nikola Gruevski and his collaborators who are in the list of candidates for parliament. University professor, Berat Aqifi, told IBNA that this campaign will be exploited by politicians to accuse each others for crimes. “This is a political battle which will be dominated by accusations for crime, treason and corruption. All of this will overshadow the promises, programs and priorities for the solution of the problems that the citizens have”, Aqifi says.

Meanwhile, expert of political affairs, Mitko Gaxovski says that this will be a black campaign.

“During these 20 days, there will be a difficult campaign full of accusations, which will focus on tarnishing the opponent”, Gaxovski said.

Political analyst, Alajdin Demiri says that people will be lacking a serious political offer this time, as according to him, on one side we have politicians who want to remain in power to conceal their crimes and on the other, there will be the opposition, which will face a serious political battle. “Almost all party leaders are accused for criminal acts. They will use their supporters to benefit as much as possible in these 20 days”, Demiri says.

The election campaign will last until the midnight of 9 December, 24 hours before the 11 December elections. 6 coalitions and 5 political parties will be running in these elections. /balkaneu.com/

You might also like...

Ñîôèÿ (13 ìàé 2016)  ñãðàäàòà íà Ìèíèñòåðñêè ñúâåò ñå ïðîâåäå çàñåäàíèå íà Ñúâåòà çà ðàçâèòèå êúì ÌÑ. Çàñåäàíèåòî áå ïðåäñåäàòåëñòâàíî îò çàìåñòíèê ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿ ïî êîàëèöèîííàòà ïîëèòèêà è äúðæàâíàòà àäìèíèñòðàöèÿ è ìèíèñòúð íà âúòðåøíèòå ðàáîòè Ðóìÿíà Áú÷âàðîâà (íà ñíèìêàòà).  íåãî âçåõà ó÷àñòèå çàìåñòíèê ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò ïî åâðîïåéñêèòå ôîíäîâå è èêîíîìè÷åñêàòà ïîëèòèêà Òîìèñëàâ Äîí÷åâ, ìèíèñòðè, êàêòî è ïðåäñòàâèòåëè íà ÃÅÐÁ, Ðåôîðìàòîðñêèÿ áëîê è Ïàòðèîòè÷íèÿ ôðîíò. Ïðåñôîòî - ÁÒÀ ñíèìêà: Õðèñòî Êàñàáîâ (ÅÄ)

Number of Afghans wanting to return home from Bulgaria could reach 500 – Interior Minister

Read More →