Loading…
You are here:  Home  >  Cyprus  >  CY Politics  >  Current Article

Erdogan on Cyprus and Greece

By   /   29/11/2016  /   No Comments

tr

“They are dreaming like the hen in a warehouse full of wheat”

His intention not to work towards a compromise on the Cyprus problem revealed the President of Turkey Recep Tayyip Erdogan, who also challenged the right of the Republic of Cyprus to international representation!

The Turkish President in his speech at the “7th Bosphorus Summit” on “world’s future and smart economy” did not miss the opportunity to talk about the developments in the Cyprus problem, while in the audience were Turkish Cypriot leader Mustafa Akinci and the Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu.

“The president of the Turkish Republic of Northern Cyprus stressed something just before. There, in Cyprus, there are ongoing talks. Continued delays. This is the tactic. You know what? They say “give us Cyprus and not stay out of it” Wait a minute! The blood of our fallen lies there”, said the Turkish president who was applauded by the audience.

Erdogan questioned the legal rights of Nicosia, claiming: “without shame they go to the EU meetings with a flag that depicts the whole island. You cannot have such a flag. You are the Greek Cypriot administration of Southern Cyprus. To the north is the Turkish republic. That’s rude. In any case they will understand this”, he said.

The Turkish president said he wants to see concrete steps taken on the Cyprus problem by the end of the year and referred to a telephone conversation he had with Alexis Tsipras. “The other day the prime minister of Greece called me. They asked for a bilateral meeting, we say a polymer meeting. We are discussing it. But this work should not delay. By the end of the year we need to get somewhere. But if things are like “both the soil and the administration is our own”, then it doesn’t go anywhere. The hungry hen imagines itself in a storage full of wheat! That is what they are doing”, he said.

What’s more, Erdogan seems to maintain a hard line in relation to the accession process of the country in the EU. “We have not closed the EU book. But ahead of Turkey there are many alternatives. We will prefer one of them and we will continue on our path. I do not like to mention it here, but we continue our meetings exploring the alternatives”.

Political analysts in Turkey say the hard line of Erdogan may be related with the alleged alliance the Justice and Development Party (AKP) is building with the Nationalist Action Party to revise the Constitution. This will open the way for Erdogan to change the polity of the country from Parliamentary to Presidential Democracy./IBNA

Leave a comment

You might also like...

Ñîôèÿ (13 ìàé 2016)  ñãðàäàòà íà Ìèíèñòåðñêè ñúâåò ñå ïðîâåäå çàñåäàíèå íà Ñúâåòà çà ðàçâèòèå êúì ÌÑ. Çàñåäàíèåòî áå ïðåäñåäàòåëñòâàíî îò çàìåñòíèê ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿ ïî êîàëèöèîííàòà ïîëèòèêà è äúðæàâíàòà àäìèíèñòðàöèÿ è ìèíèñòúð íà âúòðåøíèòå ðàáîòè Ðóìÿíà Áú÷âàðîâà (íà ñíèìêàòà).  íåãî âçåõà ó÷àñòèå çàìåñòíèê ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò ïî åâðîïåéñêèòå ôîíäîâå è èêîíîìè÷åñêàòà ïîëèòèêà Òîìèñëàâ Äîí÷åâ, ìèíèñòðè, êàêòî è ïðåäñòàâèòåëè íà ÃÅÐÁ, Ðåôîðìàòîðñêèÿ áëîê è Ïàòðèîòè÷íèÿ ôðîíò. Ïðåñôîòî - ÁÒÀ ñíèìêà: Õðèñòî Êàñàáîâ (ÅÄ)

Number of Afghans wanting to return home from Bulgaria could reach 500 – Interior Minister

Read More →