Loading…
You are here:  Home  >  Social  >  Current Article

Two fuel tankers collide in Turkey’s Marmara Sea

By   /   30/11/2016  /   No Comments

tr

Two fuel tankers collided at the entrance of the Dardanelles Strait early on Nov. 30, Doğan News Agency has reported.

A Turkish-flagged fuel tanker called Beşiktaş Bosphorus, filled with 140,000 tons of fuel oil, was heading to Trieste in Italy from Novorossyisk in Russia. The other tanker, a Bahamas-flagged fuel tanker called Chryssi that was filled with 4,700 tons of fuel oil, was heading to Valetta in Malta from Kavkaz in Russia.

The collision occurred in the Karabiga Demir area of the Dardanelles.

There were no immediate casualties reported, according to initial reports.

The captains of the tankers reported the incident to the Directorate of Strait Vessel Traffic Service in the western province of Çanakkale.

Rescue boats from the General Directorate of Coastal Safety were sent to the scene.

The damage occurred on the starboard, port and bow parts of the tankers.

The Chryssi was expected to enter the Dardanelles at 11 a.m. on Nov. 30, while the Beşiktaş Bosphorus was scheduled to enter the strait on Dec. 1.

An investigation into the incident has been opened./IBNA

Source: Hurriyet Daily News

Leave a comment

You might also like...

Ñîôèÿ (13 ìàé 2016)  ñãðàäàòà íà Ìèíèñòåðñêè ñúâåò ñå ïðîâåäå çàñåäàíèå íà Ñúâåòà çà ðàçâèòèå êúì ÌÑ. Çàñåäàíèåòî áå ïðåäñåäàòåëñòâàíî îò çàìåñòíèê ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿ ïî êîàëèöèîííàòà ïîëèòèêà è äúðæàâíàòà àäìèíèñòðàöèÿ è ìèíèñòúð íà âúòðåøíèòå ðàáîòè Ðóìÿíà Áú÷âàðîâà (íà ñíèìêàòà).  íåãî âçåõà ó÷àñòèå çàìåñòíèê ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò ïî åâðîïåéñêèòå ôîíäîâå è èêîíîìè÷åñêàòà ïîëèòèêà Òîìèñëàâ Äîí÷åâ, ìèíèñòðè, êàêòî è ïðåäñòàâèòåëè íà ÃÅÐÁ, Ðåôîðìàòîðñêèÿ áëîê è Ïàòðèîòè÷íèÿ ôðîíò. Ïðåñôîòî - ÁÒÀ ñíèìêà: Õðèñòî Êàñàáîâ (ÅÄ)

Number of Afghans wanting to return home from Bulgaria could reach 500 – Interior Minister

Read More →