Loading…
You are here:  Home  >  Headlines  >  Current Article

No great expectations for Kosovo’s liberalization of visas in 2017

By   /   30/11/2016  /   No Comments

liberalization

Prime Minister of Kosovo, Isa Mustafa said that Kosovo may not benefit from the visa liberalization regime in 2017 either, if the agreement for the border demarcation with Montenegro is not ratified.

PM Mustafa made these declarations today during the government meeting.

Mustafa has proposed a committee to be formed in order to evaluate Kosovo’s territory.

The same opinion is also shared by experts of European integration. Professor of European Law, Avni Mazreku told IBNA that authorities have not shown any political will in meeting delivering the criteria for the liberalization of visas.

“Kosovo is lacking political stability as a result of political developments”, says Mazreku, adding that the country has no macroeconomic stability.

Mazreku also says that Kosovo must work hard in the domain of the rule of law, which is very important for the process of the liberalization of visas.

In Kosovo, the opposition claims that the demarcation process has not made a fair lineage of the border with Montenegro and it has warned that it will take action against this agreement. /balkaneu.com/

Leave a comment

You might also like...

Ñîôèÿ (13 ìàé 2016)  ñãðàäàòà íà Ìèíèñòåðñêè ñúâåò ñå ïðîâåäå çàñåäàíèå íà Ñúâåòà çà ðàçâèòèå êúì ÌÑ. Çàñåäàíèåòî áå ïðåäñåäàòåëñòâàíî îò çàìåñòíèê ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿ ïî êîàëèöèîííàòà ïîëèòèêà è äúðæàâíàòà àäìèíèñòðàöèÿ è ìèíèñòúð íà âúòðåøíèòå ðàáîòè Ðóìÿíà Áú÷âàðîâà (íà ñíèìêàòà).  íåãî âçåõà ó÷àñòèå çàìåñòíèê ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò ïî åâðîïåéñêèòå ôîíäîâå è èêîíîìè÷åñêàòà ïîëèòèêà Òîìèñëàâ Äîí÷åâ, ìèíèñòðè, êàêòî è ïðåäñòàâèòåëè íà ÃÅÐÁ, Ðåôîðìàòîðñêèÿ áëîê è Ïàòðèîòè÷íèÿ ôðîíò. Ïðåñôîòî - ÁÒÀ ñíèìêà: Õðèñòî Êàñàáîâ (ÅÄ)

Number of Afghans wanting to return home from Bulgaria could reach 500 – Interior Minister

Read More →