Loading…
You are here:  Home  >  Politics  >  Current Article

Hacker ‘Guccifer’ back to Romania from the US, jailed at Rahova penitentiary

By   /   12/10/2016  /   Comments Off on Hacker ‘Guccifer’ back to Romania from the US, jailed at Rahova penitentiary

ro

Bucharest, October 12, 2016/Independent Balkan News Agency

Romanian hacker Marcel Lazar Lehel, aka ‘Guccifer’, who helped expose the fact that Hillary Clinton had used a private email server while in office as Secretary of State, was brought from the US and imprisoned on Tuesday at the Rahova penitentiary.

Officials of the National Penitentiary Administration (ANP) confirmed that the hacker was transferred to Rahova, where he will be kept 21 days in quarantine.

In September 2016, Lazar was sentenced to 52 months in prison by a federal court in Alexandria, the US state of Virginia. Marcel Lazar, 44, pleaded guilty to charges of identity theft with aggravating circumstances and unauthorized access to computers, after being extradited from Romania to the US.

In several interviews he said that he hacked into the private server of former US Secretary of State Hillary Clinton at her home in Chappaqua, New York, but national security service officers rejected his claims as groundless.

Marcel Lazar Lehel’s possible role in the investigation into the breach of Hillary Clinton’s email account was mentioned for the first time this April by Fox News. Clinton’s account contained about 2,200 e-mails with classified information and another 22 with top secret information. Lazar stands under the suspicion of having hacked into roughly 100 email accounts between 2012 — 2014. His targets include former US Secretary of State Colin Powell, a relative of former President George Bush and Sidney Blumenthal, a close friend of Hillary Clinton.

In Romania Marcel Lazar Lehel was sentenced to 7 years in prison in 2014 on charges of repeated unauthorized access, by breach of security measures, of the email accounts of Romanian public personalities in order to collect confidential data. Among the prominent people who had their accounts hacked by “Guccifer” are former director of the Romanian Intelligence Service George Maior and Social Democratic MEP Corina Cretu.

Source: Agerpres

You might also like...

Ï Ðñüåäñïò ôçò ÊõðñéáêÞò Äçìïêñáôßáò Íßêïò ÁíáóôáóéÜäçò (Á) êáôÜ ôç äéÜñêåéá äçëþóåùí ìåôÜ ôéò óõíïìéëßåò ãéá ôï Êõðñéáêü ìå ôïí çãÝôç ôçò ôïõñêïêõðñéáêÞò êïéíüôçôáò  ÌïõóôáöÜ Áêéíôæß, óôç Ëåõêùóßá, ôçí ÔåôÜñôç 25 Íïåìâñßïõ 2015. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Erdogan to attend multilateral meeting on Cyprus issue, January 12

Read More →