Loading…
You are here:  Home  >  Cyprus  >  CY Politics  >  Current Article

There is still Hope for a Cyprus Solution

By   /   23/11/2016  /   Comments Off on There is still Hope for a Cyprus Solution

tsipras-erdogan

A meeting between the Greek Prime Minister Alexis Tsipras and the Turkish President Recep Tayyip Erdogan is set to take place behind closed doors. Intensive efforts will be made by both sides in aiming to build a meeting agenda on what is agreed in principle and then proceed with the settlement of any differences.

The Cyprus Issue, currently at a sensitive point but close to a possible friendly settlement, should not be used as a reason for confrontation but for convergence, diplomatic sources told IBNA.

Greece’s position is clear on this, removal of the anachronistic system of guarantees and security in Cyprus. The Greek government’s stance to monitor but not to interfere in the negotiations of the four chapters which the two sides are discussing does not mean that it will change it’s position on the chapters that concern it.

This is very clear, in fact it is as clear as Greece’s position for a viable and just solution. Something which the Greek Foreign Minister Nikos Kotzias, stressed and reiterated in a telephone conversation on Tuesday with United Nations Special Adviser on Cyprus, Espen Barth Eide.

Despite the fact that on Monday the two side failed to agree on the territory issue, it does not mean that discussions and efforts for the desired solution will not continue. A solution is desired by all sides and each side desires it for its own reasons.

Turkey has an important role in these negotiations and its decisions and actions determine the course of the negotiations. The last telephone conversation between Alexis Tsipras and Recep Tayyip Erdogan demonstrated that there is a desire to keep the channels of communication open for a solution to the Cyprus problem.

The fact that a meeting between the Greek Prime Minister and the Turkish President was accepted on Monday night is even more important. The time and place will be verified in the coming period. A meeting however on the margins of the EU Summit in Brussels, where a debate on the EU-Turkey agreement will take place on the 15th December, is a possibility.

The coming days will be crucial and will determine whether a trilateral meeting on Cyprus will take place, something which both Athens and Nicosia want, but come up against reactions from the Turkish Cypriot side, which is asking for a multilateral meeting./IBNA

You might also like...

Ï Ðñüåäñïò ôçò ÊõðñéáêÞò Äçìïêñáôßáò Íßêïò ÁíáóôáóéÜäçò (Á) êáôÜ ôç äéÜñêåéá äçëþóåùí ìåôÜ ôéò óõíïìéëßåò ãéá ôï Êõðñéáêü ìå ôïí çãÝôç ôçò ôïõñêïêõðñéáêÞò êïéíüôçôáò  ÌïõóôáöÜ Áêéíôæß, óôç Ëåõêùóßá, ôçí ÔåôÜñôç 25 Íïåìâñßïõ 2015. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Erdogan to attend multilateral meeting on Cyprus issue, January 12

Read More →