Loading…
You are here:  Home  >  Kosovo  >  Current Article

IBNA Interview/Spahiu: Why isn’t Kosovo’s Army an urgent matter?

By   /   10/10/2016  /   Comments Off on IBNA Interview/Spahiu: Why isn’t Kosovo’s Army an urgent matter?

nexhmedin-spahiu-prof-dr

In an exclusive interview for IBNA news agency, prominent analyst, Nexhmedin Spahiu talks about the political crisis in Kosovo, the process of talks between Pristina and Belgrade, the demarcation of the borderline with Montenegro. He also comments the creation of the Kosovo Army and explains why in his opinion, this isn’t an urgent matter.

Interviewed by Muamer Mellova

IBNA: Can the political crisis in Kosovo cause early elections?

Spahiu: The extraordinary elections should have been held a while ago in Kosovo. The more they are delayed, the more time the country wastes. The political situation is not stable and PM Isa Mustafa has been completely incompetent to govern the country.

IBNA: Let us analyze some of the problems. First of all, how do you see the process of talks between Kosovo and Serbia and its end?

Spahiu: The talks between Pristina and Belgrade should end with Serbia recognizing Kosovo. But when this will happen depends on a number of factors. The talks are being characterized by the fact that the Kosovo side is not serious, while the Serb side is dealing with unimportant things.

IBNA: Another concern relates to the fate of the Kosovo Army. What will happen with it?

Spahiu: Kosovo Army is not an urgent matter.  Kosovo was not liberated by itself and it cannot be defended by itself if it is attacked. Kosovo needs to rely on its partnership with NATO and its army must meet NATO’s requirements. Our country needs to have the amount of soldiers that NATO tells it to have. Once NATO sees that it is necessary for Kosovo to establish its army, then it will put pressure on Serbia.

IBNA: Demarcation is another serious matter. Will this produce tension between Pristina and Podgorica?

Spahiu: No. Kosovo and Montenegro agree that the border should be where it has been on 31 December 1988. There’s a problem regarding where the border used to be. And this problem has been caused by the lack of seriousness by the Kosovo Commission and the government of Kosovo. But this problem must be addressed sooner or later.

IBNA: Has the process for the recognition of Kosovo by other countries come to a gridlock?

Spahiu: Yes. But this process is no longer that important now, because more than half of the UN member countries have recognized us. The problem is that there are 7 important countries which haven’t recognized Kosovo. There are 5 EU countries and Russia along with Serbia. All the others are unimportant in this process. The Americans have focused their pressure for Kosovo to recognize Kosovo. The five remaining EU countries, although they’re officially allies of the USA, they have anti-American feelings. As such, they do not want to recognize Kosovo’s independence.

IBNA: When will Kosovo be an economically developed country and a country integrated in the Euro Atlantic structures?

Spahiu: I think that within 5 to 10 years, Kosovo will be a member of the EU and NATO. But it will take much longer to be a developed country. However, in the coming decades, Albanians of Kosovo will play an important role in the world. /balkaneu.com/

You might also like...

Ï Ðñüåäñïò ôçò ÊõðñéáêÞò Äçìïêñáôßáò Íßêïò ÁíáóôáóéÜäçò (Á) êáôÜ ôç äéÜñêåéá äçëþóåùí ìåôÜ ôéò óõíïìéëßåò ãéá ôï Êõðñéáêü ìå ôïí çãÝôç ôçò ôïõñêïêõðñéáêÞò êïéíüôçôáò  ÌïõóôáöÜ Áêéíôæß, óôç Ëåõêùóßá, ôçí ÔåôÜñôç 25 Íïåìâñßïõ 2015. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Erdogan to attend multilateral meeting on Cyprus issue, January 12

Read More →