Loading…
You are here:  Home  >  Politics  >  Current Article

Mogherini slams Turkey on rule of law, media freedom and MPs pogrom

By   /   08/11/2016  /   Comments Off on Mogherini slams Turkey on rule of law, media freedom and MPs pogrom

tr

EU High Representative Federica Mogherini slammed today Turkey on behalf of the member states, on the pogrom against HDP Parliamentarians, the rule of law and the freedom of the press.

In an unprecedented condemning declaration, the EU calls on Turkey to take proportionate action and to safeguard its parliamentary democracy, including respect of human rights, the rule of law, fundamental freedoms and the right of everyone to a fair trial, also in conformity with its commitments as a candidate country and reinstate immunity for the Mps.

Immunity must apply to all on a non-discriminatory basis and decisions on lifting immunity must be based on the merits of each specific case, according to transparent criteria and not subject to any political considerations, the declaration says.

The EU also condemns the worrying developments which weaken the rule of law, the respect of human rights and fundamental freedoms and compromise parliamentary democracy in Turkey.

According to the declaration by the High Representative on behalf of the EU on the latest developments in Turkey, the EU and its Member States are following the most recent developments in Turkey with grave concern.

“Renewed considerations to introduce a bill to parliament to reinstate the death penalty; continued restrictions on the freedom of expression, including social media, with further closures of media outlets and arrest warrants against journalists, including the editor-in-chief of Cumhuriyet newspaper and several members of its staff; and most recently the arrest of the co-chairs of the country`s second largest opposition party, HDP, as well as the detention of several of its Members of Parliament are extremely worrying developments which weaken the rule of law, the respect for human rights and fundamental freedoms and compromise parliamentary democracy in Turkey, while exacerbating tensions in the Southeast and further polarizing Turkish society in general.”

The EU and its Member States, it adds, “strongly condemn the terrorist attack in Diyarbakir and express their solidarity with the victims and their families. The EU and its Member States firmly believe that all violence and terrorist attacks must stop and arms must be laid down. The EU and its Member States stand by Turkey in its fight against terrorism, against PKK, listed by the EU and its Member States as a terrorist organization, are legitimate, but must be in full respect of the basic principles of democracy, proportionality and respect for human rights.”

The EU calls Turkey to return to a credible political process and to a genuine political dialog, that is “essential for the country`s democracy and stability in the region”. Recalling that the decision by the Turkish Parliament in May 2016 to permit the lifting of parliamentary immunity of a large number of Members of Parliament, the EU notes that this is also “a matter of serious concern”. “Immunity must apply to all on a non-discriminatory basis and decisions on lifting immunity must be based on the merits of each specific case, according to transparent criteria and not subject to any political considerations”, states the EU.

Finally Member States recall their condemnation of the 15 July coup attempt and, while recognizing the need for Turkey to take proportionate action, call on Turkey to safeguard its parliamentary democracy, including the respect for human rights, the rule of law, fundamental freedoms and the right of everyone to a fair trial, also in conformity with its commitments as a candidate country. In this regard, the EU and its Member States will continue to follow and assess the situation very closely and they stand ready to continue political dialog with Turkey at all levels, within the established framework./IBNA

Source: Cyprus News Agency

You might also like...

Ï Ðñüåäñïò ôçò ÊõðñéáêÞò Äçìïêñáôßáò Íßêïò ÁíáóôáóéÜäçò (Á) êáôÜ ôç äéÜñêåéá äçëþóåùí ìåôÜ ôéò óõíïìéëßåò ãéá ôï Êõðñéáêü ìå ôïí çãÝôç ôçò ôïõñêïêõðñéáêÞò êïéíüôçôáò  ÌïõóôáöÜ Áêéíôæß, óôç Ëåõêùóßá, ôçí ÔåôÜñôç 25 Íïåìâñßïõ 2015. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Erdogan to attend multilateral meeting on Cyprus issue, January 12

Read More →