Loading…
You are here:  Home  >  Headlines  >  Current Article

On the occasion of World Day against the Death Penalty Slovenia calls for its complete abolition

By   /   10/10/2016  /   Comments Off on On the occasion of World Day against the Death Penalty Slovenia calls for its complete abolition

sl

Ljubljana, October 10, 2016/Independent Balkan News Agency

By Hari Stefanatos

The Ministry if Foreign Affairs of Slovenia issued a press release today on the occasion of the marking the World and European Day against the Death Penalty, in which it expresses Slovenia’s firm position against the death penalty in all circumstances.

“Slovenia has been striving for its complete abolition worldwide”, it is stressed and continues pointing out that “the global abolition of the death penalty is important both in order to protect human dignity and to avoid irreparable damage, particularly as no judicial system is flawless”.

According to the statement, the available data imply that capital punishment does not reduce the level of crime, and  for this reason Slovenia – with the opportunity of the World and European Day against the Death Penalty – urges all states that still apply the death penalty to abolish it as soon as possible or to establish a moratorium on its use.

The execution of the death penalty on minors, pregnant women or people with mental illnesses or disabilities causes particular concern and is unacceptable, as well as contrary to international human rights law, is stated.

Slovenia welcomes the enhanced efforts to abolish the death penalty. From 21 to 23 June this year, Oslo hosted the 6th World Congress against the Death Penalty which helped raise awareness of capital punishment’s negative aspects, and this autumn, the UN General Assembly Third Committee will once more be passing a resolution on a death penalty moratorium, which Slovenia staunchly supports. The successful adoption of UN resolutions on this topic in the past clearly shows that a growing number of countries support the establishment of a general moratorium on death penalty.

Another positive indicator, according to the Foreign Ministry, is the abolition of the death penalty and the establishment of a moratorium on its execution in a number of American, African and Asian countries.

You might also like...

Ï Ðñüåäñïò ôçò ÊõðñéáêÞò Äçìïêñáôßáò Íßêïò ÁíáóôáóéÜäçò (Á) êáôÜ ôç äéÜñêåéá äçëþóåùí ìåôÜ ôéò óõíïìéëßåò ãéá ôï Êõðñéáêü ìå ôïí çãÝôç ôçò ôïõñêïêõðñéáêÞò êïéíüôçôáò  ÌïõóôáöÜ Áêéíôæß, óôç Ëåõêùóßá, ôçí ÔåôÜñôç 25 Íïåìâñßïõ 2015. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Erdogan to attend multilateral meeting on Cyprus issue, January 12

Read More →