Loading…
You are here:  Home  >  Bosnia & Herzegovina  >  BA Politics  >  Current Article

PM, Banja Luka bishop talk status of Croats in Bosnian Serb entity

By   /   11/11/2016  /   Comments Off on PM, Banja Luka bishop talk status of Croats in Bosnian Serb entity

cr

Prime Minister Andrej Plenkovic on Thursday received the Bishop of Banja Luka, Msgr Franjo Komarica, and discussed the difficult position of Croats over the past two decades in the Bosnian Serb entity of Republika Srpska, notably problems they are faced with in trying to return to their prewar homes, Plenkovic’s public relations office said in a press release.

Bishop Komarica expressed his support for the Croatian government and Prime Minister Plenkovic and the activities and projects the government is undertaking to assist Croats in Bosnia and Herzegovina.

The prime minister underscored that an additional form of assistance would be training and counselling on how to apply for European Union funds, particularly for projects earmarked for the young.

Plenkovic thanked Komarica for everything the diocese and the diocesan Caritas charity is doing for Croats in that region, including aid for the poor, the elderly and sick and children as well as projects in the economy that facilitate employment in that entity.

According to the press release, the prime minister offered concrete help in those efforts, saying that care for Croats in Bosnia and Herzegovina is not just a constitutional obligation but also a moral obligation for every Croatian government./IBNA

Source: eblnews.com

You might also like...

Ï Ðñüåäñïò ôçò ÊõðñéáêÞò Äçìïêñáôßáò Íßêïò ÁíáóôáóéÜäçò (Á) êáôÜ ôç äéÜñêåéá äçëþóåùí ìåôÜ ôéò óõíïìéëßåò ãéá ôï Êõðñéáêü ìå ôïí çãÝôç ôçò ôïõñêïêõðñéáêÞò êïéíüôçôáò  ÌïõóôáöÜ Áêéíôæß, óôç Ëåõêùóßá, ôçí ÔåôÜñôç 25 Íïåìâñßïõ 2015. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Erdogan to attend multilateral meeting on Cyprus issue, January 12

Read More →