Loading…
You are here:  Home  >  Politics  >  Current Article

PM is back at work after canceling all meetings on Wednesday

By   /   03/11/2016  /   Comments Off on PM is back at work after canceling all meetings on Wednesday

rs

The Serbian government is meeting in Belgrade this Thursday morning, in a session chaired by Prime Minister Aleksandar Vucic.

Yesterday, Vucic canceled all his meetings scheduled for the day and did not come to work to the government HQ.

His associates said they were unable to say whether this was due to some “urgent state business” or if the absence was in any way connected to the current security crisis.

Also on Wednesday, Vucic ordered ministers and security services not to be releasing any information from the investigation into the two weapons caches found recently in Belgrade, until the probe has been completed.

The first cache was found in a car left near Vucic’s family home in Jajinci, suburban Belgrade, and the second on Wednesday in a garage in New Belgrade.

According to unofficial, but reliable sources, the prime minister will not change his previously determined agenda, and plans to participate in the Nov. 5-7 Summit of the Prime Ministers of China and Central and Eastern European Countries in Riga, Latvia./IBNA

Source: B92

You might also like...

Ï Ðñüåäñïò ôçò ÊõðñéáêÞò Äçìïêñáôßáò Íßêïò ÁíáóôáóéÜäçò (Á) êáôÜ ôç äéÜñêåéá äçëþóåùí ìåôÜ ôéò óõíïìéëßåò ãéá ôï Êõðñéáêü ìå ôïí çãÝôç ôçò ôïõñêïêõðñéáêÞò êïéíüôçôáò  ÌïõóôáöÜ Áêéíôæß, óôç Ëåõêùóßá, ôçí ÔåôÜñôç 25 Íïåìâñßïõ 2015. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Erdogan to attend multilateral meeting on Cyprus issue, January 12

Read More →