Loading…
You are here:  Home  >  Cyprus  >  CY Politics  >  Current Article

Regime in the Turkish occupied areas cannot be upgraded as it is the result of an illegal action, says Spokesman

By   /   12/10/2016  /   Comments Off on Regime in the Turkish occupied areas cannot be upgraded as it is the result of an illegal action, says Spokesman

cy

Nicosia, October 12, 2016/Independent Balkan News Agency

Whatever actions Turkey takes, under no circumstances the status of the regime in the Turkish occupied north of Cyprus can be upgraded because it is the result of an illegal action, stated on Tuesday from Cairo Government Spokesman Nikos Christodoulides.

Invited to comment on the presence of Turkish Cypriot leader Mustafa Akinci at a conference on energy in Constantinople, where he met Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the deliberations, the Spokesman said it was a conference organised by a private organisation in Turkey.

Turkey, he said, “always exploits such opportunities in an effort to upgrade the Turkish Cypriot leader”.

“Whatever actions Turkey takes, under no circumstances can the regime in the occupied areas be upgraded since it is the product of an illegal action”, the Spokesman told reporters.

Cyprus has been divided since 1974 when Turkey invaded and occupied its northern third. UN-led talks have been underway since May 2015, aiming to reunify the island under a federal roof.

Source: Cyprus News Agency

You might also like...

Ï Ðñüåäñïò ôçò ÊõðñéáêÞò Äçìïêñáôßáò Íßêïò ÁíáóôáóéÜäçò (Á) êáôÜ ôç äéÜñêåéá äçëþóåùí ìåôÜ ôéò óõíïìéëßåò ãéá ôï Êõðñéáêü ìå ôïí çãÝôç ôçò ôïõñêïêõðñéáêÞò êïéíüôçôáò  ÌïõóôáöÜ Áêéíôæß, óôç Ëåõêùóßá, ôçí ÔåôÜñôç 25 Íïåìâñßïõ 2015. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Erdogan to attend multilateral meeting on Cyprus issue, January 12

Read More →