Loading…
You are here:  Home  >  F. Y. R. O. Macedonia  >  Current Article

Romamap, a window where the Roma people can denounce discrimination

By   /   15/11/2016  /   Comments Off on Romamap, a window where the Roma people can denounce discrimination

roma

Romamap is the sixth project of the association for the protection of human rights, through which the Roma community can denounce cases of the violation of human rights and their discrimination.

Uranija Piroska of the Helsinki Community in Skopje said that through their web page and other forms, all members of the Roma community whose rights are violated, must denounce these cases.

“The Roma community must denounce cases where their human rights are violated. Unable to complain about their human rights to competent institutions, they address to NGOs.  This project will enable us to know what are some of the violations that take place when it comes to the Roma community”, Piroska said.

According to Zekir Abdulov of the NGO KHAM, during this year there have been 16 cases of violation of human rights among members of the Roma community.

According to him, this community is facing a treatment which is not equal to the one that other minorities in FYROM receive.

Meanwhile, this project is supported by the German embassy. /balkaneu.com/

You might also like...

Ñîôèÿ (13 ìàé 2016)  ñãðàäàòà íà Ìèíèñòåðñêè ñúâåò ñå ïðîâåäå çàñåäàíèå íà Ñúâåòà çà ðàçâèòèå êúì ÌÑ. Çàñåäàíèåòî áå ïðåäñåäàòåëñòâàíî îò çàìåñòíèê ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿ ïî êîàëèöèîííàòà ïîëèòèêà è äúðæàâíàòà àäìèíèñòðàöèÿ è ìèíèñòúð íà âúòðåøíèòå ðàáîòè Ðóìÿíà Áú÷âàðîâà (íà ñíèìêàòà).  íåãî âçåõà ó÷àñòèå çàìåñòíèê ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò ïî åâðîïåéñêèòå ôîíäîâå è èêîíîìè÷åñêàòà ïîëèòèêà Òîìèñëàâ Äîí÷åâ, ìèíèñòðè, êàêòî è ïðåäñòàâèòåëè íà ÃÅÐÁ, Ðåôîðìàòîðñêèÿ áëîê è Ïàòðèîòè÷íèÿ ôðîíò. Ïðåñôîòî - ÁÒÀ ñíèìêà: Õðèñòî Êàñàáîâ (ÅÄ)

Number of Afghans wanting to return home from Bulgaria could reach 500 – Interior Minister

Read More →