Loading…
You are here:  Home  >  Headlines  >  Current Article

SNS to decide on President nominee in January

By   /   29/11/2016  /   No Comments

glave

The ruling Serbian Progressive Party (SNS) would discuss “strategy” for incoming presidential elections in January, while incumbent Tomislav Nikolic is currently their favorite, Vecernje novosti daily reports today. Nikolic became president in 2012. New elections should be organized in April 2017.

According to Serbian daily, progressives did not start yet “a detail analysis” on who should be their “strongest trump” for the elections. At the same time, president Nikolic did not hide his ambition to rerun. Earlier this month he said that it would be “natural” SNS – which he founded together with current prime minister Aleksandar Vucic in 2008 – to support him, if he decides to run.

Premier Vucic continuously shows unease over possible nominees from opposition. On Monday he called some of them “social media candidates”.

With regard to possible nomination of Vuk Jeremic, former foreign minister and ex-chairman of the United Nations General Assembly who has recently been defeated in the race for the UN secretary general, Vucic said: “Serbia cannot be the reserve bench for anyone, which means that after you fail to win in some place you recommend yourself in race for the president”.

Vucic repeatedly rebuffed the scenario to run for president.

On the other hand, vice-PM and SNS official Zorana Mihajlovic criticized ombudsman Sasa Jankovic due to claims about his nomination.

“It is not acceptable for Jankovic to remain ombudsman if he enters the campaign. The position which he runs should be an independent one. It (ombudsman position) is very important and responsible”, Mihajlovic underlined.

Last week 100 public persons, including academics, artists and journalists appealed on Jankovic to run for president as non-party nominee. Jankovic said the appeal meant “an obligation for life” and thanked the initiators. However, he stressed the importance of his current role. His ombudsman mandate expires in January./IBNA

Photo: Aleksandar Vucic and Tomislav Nikolic

Leave a comment

You might also like...

Ñîôèÿ (13 ìàé 2016)  ñãðàäàòà íà Ìèíèñòåðñêè ñúâåò ñå ïðîâåäå çàñåäàíèå íà Ñúâåòà çà ðàçâèòèå êúì ÌÑ. Çàñåäàíèåòî áå ïðåäñåäàòåëñòâàíî îò çàìåñòíèê ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿ ïî êîàëèöèîííàòà ïîëèòèêà è äúðæàâíàòà àäìèíèñòðàöèÿ è ìèíèñòúð íà âúòðåøíèòå ðàáîòè Ðóìÿíà Áú÷âàðîâà (íà ñíèìêàòà).  íåãî âçåõà ó÷àñòèå çàìåñòíèê ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò ïî åâðîïåéñêèòå ôîíäîâå è èêîíîìè÷åñêàòà ïîëèòèêà Òîìèñëàâ Äîí÷åâ, ìèíèñòðè, êàêòî è ïðåäñòàâèòåëè íà ÃÅÐÁ, Ðåôîðìàòîðñêèÿ áëîê è Ïàòðèîòè÷íèÿ ôðîíò. Ïðåñôîòî - ÁÒÀ ñíèìêà: Õðèñòî Êàñàáîâ (ÅÄ)

Number of Afghans wanting to return home from Bulgaria could reach 500 – Interior Minister

Read More →