Loading…
You are here:  Home  >  Bosnia & Herzegovina  >  BA Social  >  Current Article

State BiH Court announces new rulings for BiH citizens who fought in Syria on the side of ISIS

By   /   31/10/2016  /   Comments Off on State BiH Court announces new rulings for BiH citizens who fought in Syria on the side of ISIS

ibro-delic

State BiH Court sentenced seven defendants to a total of 12 years and five months in prison for participation in ISIL forces in Syria and the illegal possession of weapons or explosive substances.

According to Court decision, Enes Mesic has been sentenced to three years in prison due to participation in the war in Syria. Adem Karamuja has been sentenced to two years in prison, Mirza Kapic a year and a half, Jasmin Jasarevic and Salko Imamović to one year and four months, while Ibro Delic and the Samir Hadžalić will spend one year in prison.

By the same verdict, Delic and Kapic are convicted of illegal possession of weapons. Delic was found guilty of illegal possession of 10 hand grenades and M-48 rifles that were found during the search. For this criminal act he is sentenced to one year in prison. Kapic was sentenced to five months for possession of a semi-automatic rifle.

The Trial Chamber imposed a single sentence for Delic, who is sentenced to year and 11 months. According to a single sentence for these crimes, Kapic is sentenced to a year and 10 months in prison. Karamuja was acquitted of illegal possession of weapons.

Chairman of the Trial Chamber, Mirsad Strika, said that the BiH State Prosecution proved, beyond all doubt, that the accused persons in 2013 and 2014 joined foreign paramilitary units, which were, by the United Nations, declared as terrorist organizations.

“The court found that the accused left BiH and, over illegal crossing border, went from Turkey to Syria, where they joined the local organizations. The Court concluded that on the basis of the statements, given by the defendants as a suspect in the investigation. In these statements they described during which period they were in Syria and that their intention was to fight against the regime of Bashar Al-Assad”, Strika said.

In addition to these statements, according to Strika, by the analysis of communication over Skype and SMS messages, it was determined that the accused stayed in Syria. During the process, Cort interrogated as witnesseses persons who have returned from this country.

The Council in its judgment did not address the qualification that the accused persons on this trial committed the criminal acts as members of the so-called Salafi community, because, as Strika explained, membership to a religion is not the subject of criminal proceedings, but the specific crimes are./IBNA

You might also like...

Ï Ðñüåäñïò ôçò ÊõðñéáêÞò Äçìïêñáôßáò Íßêïò ÁíáóôáóéÜäçò (Á) êáôÜ ôç äéÜñêåéá äçëþóåùí ìåôÜ ôéò óõíïìéëßåò ãéá ôï Êõðñéáêü ìå ôïí çãÝôç ôçò ôïõñêïêõðñéáêÞò êïéíüôçôáò  ÌïõóôáöÜ Áêéíôæß, óôç Ëåõêùóßá, ôçí ÔåôÜñôç 25 Íïåìâñßïõ 2015. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Erdogan to attend multilateral meeting on Cyprus issue, January 12

Read More →