Loading…
You are here:  Home  >  Greece  >  GR Politics  >  Current Article

Survey: Greeks angry and pessimistic about the future

By   /   30/11/2016  /   No Comments

gr

As the Greek government struggles to convince creditors to address its bulging debt and difficult talks over a second review of the country’s bailout program enter a critical phase, Prime Minister Alexis Tsipras and his administration continue to suffer in opinion polls.

A monthly barometer compiled by pollster Public Issue showed Wednesday that the overwhelming majority of the public is angry and disappointed with the course of the country.

More than half of Greece’s citizens believe the country’s standing in the world is worse than it was twelve months ago. Thirty eight percent said it is the same and just 8 percent believe it has improved.

Nine out of ten citizens say the country is in the wrong direction while 92 pct are disappointed with the performance of the Syriza – ANEL coalition government. Just 8 pct said Greece was on an upward trajectory.

However, an overwhelming 84 pct also said they were unhappy with main opposition New Democracy, revealing deep rooted pessimism and distrust in the political system. Tellingly, more than half of the respondents said that neither the current government, nor one led by conservative New Democracy could solve the country’s woes.

In terms of who was better suited to be Prime Minister, New Democracy leader Kyriakos Mitsotakis was considered more suitable compared to Alexis Tsipras to lead the country. Forty two percent of respondents preferred Mitsotakis over Tsipras whose popularity is at a lowly 22 percent compared to his conservative opponent.

Communist Party (KKE) leader Dimitris Koutsoumbas is the second most popular political party leader.

Analysts point out that disapproval of the country’s creditors and their treatment of Greece is also on the up. Just nine percent believe Athens should continue to implement the measures outlined in its bailout program. Twenty five percent said Greece should default on its debt repayment. A total of 58% of Greeks back the government’s effort to be offered debt relief./IBNA

Leave a comment

You might also like...

Ñîôèÿ (13 ìàé 2016)  ñãðàäàòà íà Ìèíèñòåðñêè ñúâåò ñå ïðîâåäå çàñåäàíèå íà Ñúâåòà çà ðàçâèòèå êúì ÌÑ. Çàñåäàíèåòî áå ïðåäñåäàòåëñòâàíî îò çàìåñòíèê ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿ ïî êîàëèöèîííàòà ïîëèòèêà è äúðæàâíàòà àäìèíèñòðàöèÿ è ìèíèñòúð íà âúòðåøíèòå ðàáîòè Ðóìÿíà Áú÷âàðîâà (íà ñíèìêàòà).  íåãî âçåõà ó÷àñòèå çàìåñòíèê ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò ïî åâðîïåéñêèòå ôîíäîâå è èêîíîìè÷åñêàòà ïîëèòèêà Òîìèñëàâ Äîí÷åâ, ìèíèñòðè, êàêòî è ïðåäñòàâèòåëè íà ÃÅÐÁ, Ðåôîðìàòîðñêèÿ áëîê è Ïàòðèîòè÷íèÿ ôðîíò. Ïðåñôîòî - ÁÒÀ ñíèìêà: Õðèñòî Êàñàáîâ (ÅÄ)

Number of Afghans wanting to return home from Bulgaria could reach 500 – Interior Minister

Read More →