Loading…
You are here:  Home  >  Business  >  Current Article

Tsipras: Greece dynamically emerging from six-year crisis

By   /   03/11/2016  /   Comments Off on Tsipras: Greece dynamically emerging from six-year crisis

tsipras

The Greek PM opened the EU-Arab World Summit “Partners for Growth and Development” held in Athens

“Today’ summit that is held at a critical time for the Greek economy, at a time of recovery, but also a critical time for stability in the wider region, can contribute to several sectors, Prime Minister Alexis Tsipras said on Thursday opening the proceedings of the EU-Arab World Summit “Partners for Growth and Development.”

The prime minister stressed the importance of the summit taking place in Greece, a country that is emerging from a six year crisis, steadily upgrading its role as a pillar of peace, stability and security in our region.

Tsipras focused on three main topics highlighted in the summit for the future of the EU-Arab and Greek-Albanian cooperation:

First, it is based on close cooperation with the private sector and civil society. Secondly, the conference takes place at a critical time, for Europe, for the Arab world, but also the relationships between them. “A period which requires brave steps. For peace and stability in Syria, Iraq, Libya, Yemen. And of course – regarding the Palestinian issue – for the resumption of credible negotiations aimed at a fair solution based on two states coexisting safely. With the establishment of an independent, viable Palestinian state based on the 1967 borders, with East Jerusalem as its capital.”

He also stressed that the conference takes place at a time when it should strengthen the Euro-Arab cooperation in order to address major international challenges such as terrorism, refugees and migration. At a time requiring a new global vision for the future of Euro-Arab relations in trade, investment, energy and tourism. “This vision is necessary now more than ever,” stated Tsipras.

Third, today’s conference takes place in Greece, “a country with strong historical, cultural, economic and diplomatic ties with the Arab world,” a country, as he stated, that over time “has been the port and bridge between Europe and the Middle East”, “a legacy of trust in a fluid and conflictual global and regional environment.”/IBNA

Source:AMNA

You might also like...

Ï Ðñüåäñïò ôçò ÊõðñéáêÞò Äçìïêñáôßáò Íßêïò ÁíáóôáóéÜäçò (Á) êáôÜ ôç äéÜñêåéá äçëþóåùí ìåôÜ ôéò óõíïìéëßåò ãéá ôï Êõðñéáêü ìå ôïí çãÝôç ôçò ôïõñêïêõðñéáêÞò êïéíüôçôáò  ÌïõóôáöÜ Áêéíôæß, óôç Ëåõêùóßá, ôçí ÔåôÜñôç 25 Íïåìâñßïõ 2015. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Erdogan to attend multilateral meeting on Cyprus issue, January 12

Read More →