Loading…
You are here:  Home  >  Kosovo  >  Current Article

Together we will unite Mitrovica, says EU ambassador to Kosovo

By   /   24/10/2016  /   Comments Off on Together we will unite Mitrovica, says EU ambassador to Kosovo

natalya

Pristina, 25 August 2016/Independent Balkan News Agency

By Elton Tota

The EU ambassador to Kosovo, Nataliya Apostolova had a meeting today with the mayor of northern Mitrovica, Goran Rakic, IBNA reports.

After this meeting, she has seen three projects funded by the EU, for the development of the region, inhabited by a Serb majority.

The European diplomat said that she is optimistic that the project for the revitalization of the Iber River Bridge will be finalized in order to normalize relations between the two parts of the city.

“I believe that there will soon no longer be a northern and southern Mitrovica, but only one Mitrovica. Our aim is to integrate this part of Kosovo”, she said.

On the other hand, mayor of northern Mitrovica, Goran Rakic referred to Kosovo during the whole of the meeting as Kosovo and Metohija and he considered the question addressed by journalists if he would allow the construction of the mosque of Iber as a provocation. /balkaneu.com/

You might also like...

Ñîôèÿ (13 ìàé 2016)  ñãðàäàòà íà Ìèíèñòåðñêè ñúâåò ñå ïðîâåäå çàñåäàíèå íà Ñúâåòà çà ðàçâèòèå êúì ÌÑ. Çàñåäàíèåòî áå ïðåäñåäàòåëñòâàíî îò çàìåñòíèê ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿ ïî êîàëèöèîííàòà ïîëèòèêà è äúðæàâíàòà àäìèíèñòðàöèÿ è ìèíèñòúð íà âúòðåøíèòå ðàáîòè Ðóìÿíà Áú÷âàðîâà (íà ñíèìêàòà).  íåãî âçåõà ó÷àñòèå çàìåñòíèê ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò ïî åâðîïåéñêèòå ôîíäîâå è èêîíîìè÷åñêàòà ïîëèòèêà Òîìèñëàâ Äîí÷åâ, ìèíèñòðè, êàêòî è ïðåäñòàâèòåëè íà ÃÅÐÁ, Ðåôîðìàòîðñêèÿ áëîê è Ïàòðèîòè÷íèÿ ôðîíò. Ïðåñôîòî - ÁÒÀ ñíèìêà: Õðèñòî Êàñàáîâ (ÅÄ)

Number of Afghans wanting to return home from Bulgaria could reach 500 – Interior Minister

Read More →