Loading…
You are here:  Home  >  Cyprus  >  CY Social  >  Current Article

USΑ donates 136,780 dollars to CMP to fund new CMP Archival Research Coordination position

By   /   07/10/2016  /   Comments Off on USΑ donates 136,780 dollars to CMP to fund new CMP Archival Research Coordination position

epa05033039 Forensic scientists examine human remains in a forensics laboratory run by the Committee of Missing Persons' forensics laboratory at the buffer zone in Nicosia, Cyprus, 19 November 2015. More than 1020 remains of victims of the 1974 Turkish invasion of the island and previous intercommunal conflict have been exhumed so far, and 614 people have been positively identified by the experts, which comprise of Greek and Turkish Cypriot experts working.  EPA/KATIA CHRISTODOULOU

Nicosia, October 7, 2016/Independent Balkan News Agency

The USΑ has made a donation of 136,780 American dollars to the Committee on Missing Persons in Cyprus (CMP) to fund the new CMP Archival Research Coordination position.

CMP expressed in a press release its sincere thanks to the USA for the donation made on Friday in support of the work of the CMP.

As it is noted, this contribution is allocated to the CMP to fund the new CMP Archival Research Coordinator position, and brings the United States’ financial assistance to the CMP to a total of 846,840 euros over the past ten years.

“This donation to the CMP Project on the Exhumation, Identification and Return of Remains of Missing Persons in Cyprus will contribute to the Committee’s goal of identifying and returning as many remains of missing individuals as possible in order to bring an end to the uncertainty which has affected so many families for so many years,” the press release added.

It noted that so far, 699 missing persons from both communities have been identified and returned to their families for a dignified burial.

The CMP relies on donor support to alleviate the suffering of families of missing persons, the press release concludes.

Source: Cyprus News Agency

You might also like...

Ï Ðñüåäñïò ôçò ÊõðñéáêÞò Äçìïêñáôßáò Íßêïò ÁíáóôáóéÜäçò (Á) êáôÜ ôç äéÜñêåéá äçëþóåùí ìåôÜ ôéò óõíïìéëßåò ãéá ôï Êõðñéáêü ìå ôïí çãÝôç ôçò ôïõñêïêõðñéáêÞò êïéíüôçôáò  ÌïõóôáöÜ Áêéíôæß, óôç Ëåõêùóßá, ôçí ÔåôÜñôç 25 Íïåìâñßïõ 2015. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Erdogan to attend multilateral meeting on Cyprus issue, January 12

Read More →