Loading…
You are here:  Home  >  Politics  >  Current Article

Vucic to visit NATO headquarters

By   /   23/11/2016  /   Comments Off on Vucic to visit NATO headquarters

nato

North Atlantic Treaty Organization fully respects Serbia’s neutrality policy, a source from the NATO headquarters in Brussels underlined ahead prime minister Aleksandar Vucic’s visit today. Serbian premier would meet NATO secretary general Jens Stoltenberg.

“We do fully respect Serbia’s neutrality policy and we pay significant attention to the right of sovereign countries to make decisions on their own”, unnamed NATO official told Tanjug news agency adding that the major issue at the meeting of Stoltenberg and Vucic would be cooperation between Serbia and the Alliance.

“NATO and Serbia share the same security challenges and values. We encourage the improvement of the political dialogue as well as the practical cooperation over the issues which are in the common interest”, the NATO official stated.

The Alliance, according to the source, also stresses its support to the progress achieved in the dialogue between Belgrade and Pristina, under the European Union’s auspices. “NATO will continue to support the building of stability and security in the Western Balkans”, the NATO source told Tanjug.

Ahead of Vucic’s visit, NATO recalled that its secretary general has visited Belgrade last November. The two also met during that visit. NATO also recalled that Serbia has signed with it Individual Partnership Action Plan (IPAP) in January 2015. IPAP is considered to be the highest non-membership level of cooperation between NATO and its partners.

The signing of IPAP has enabled more intensive dialogue and practical cooperation, especially in the defence reform domain between NATO and Serbia, the Alliance stressed./IBNA

You might also like...

Ï Ðñüåäñïò ôçò ÊõðñéáêÞò Äçìïêñáôßáò Íßêïò ÁíáóôáóéÜäçò (Á) êáôÜ ôç äéÜñêåéá äçëþóåùí ìåôÜ ôéò óõíïìéëßåò ãéá ôï Êõðñéáêü ìå ôïí çãÝôç ôçò ôïõñêïêõðñéáêÞò êïéíüôçôáò  ÌïõóôáöÜ Áêéíôæß, óôç Ëåõêùóßá, ôçí ÔåôÜñôç 25 Íïåìâñßïõ 2015. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Erdogan to attend multilateral meeting on Cyprus issue, January 12

Read More →