Loading…
You are here:  Home  >  Albania  >  AL Business  >  Current Article

Women in Albania own 33% of small and medium sized businesses

By   /   16/11/2016  /   Comments Off on Women in Albania own 33% of small and medium sized businesses

milva-ekonomi

Women in Albania own 33% of small and medium sized businesses. This is said in a study carried out by the ministry of Economic Development, Tourism, Commerce and Enterprise.

In Albania, most businesses are part of small and medium sized businesses which are the biggest contributors of the GDP.

Currently, small and medium sized businesses occupy 98-99% of the total number of businesses and 33% or one third of these businesses are led by women.

Minister Milva Ekonomi says that the government is determined to support business women. “Part of the government’s program is support for enterprise and this also includes support for women who own a small or medium sized business. We’re supporting these businesses through several funds, such as the fund for competition, fund for creativity, craftsmanship, but also other programs that support women in business, such as loans for business women and donors’ programs”, says Ekonomi.

14% of winning projects from the Italian program for the funding of Albanian enterprises.

Ekonomi says that in 2017, the legislation will be examined to see current gaps and to carry out the necessary changes in the legislation, with the scope of creating a friendly and stimulating environment for business women. /balkaneu.com/

 

 

You might also like...

Ñîôèÿ (13 ìàé 2016)  ñãðàäàòà íà Ìèíèñòåðñêè ñúâåò ñå ïðîâåäå çàñåäàíèå íà Ñúâåòà çà ðàçâèòèå êúì ÌÑ. Çàñåäàíèåòî áå ïðåäñåäàòåëñòâàíî îò çàìåñòíèê ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿ ïî êîàëèöèîííàòà ïîëèòèêà è äúðæàâíàòà àäìèíèñòðàöèÿ è ìèíèñòúð íà âúòðåøíèòå ðàáîòè Ðóìÿíà Áú÷âàðîâà (íà ñíèìêàòà).  íåãî âçåõà ó÷àñòèå çàìåñòíèê ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò ïî åâðîïåéñêèòå ôîíäîâå è èêîíîìè÷åñêàòà ïîëèòèêà Òîìèñëàâ Äîí÷åâ, ìèíèñòðè, êàêòî è ïðåäñòàâèòåëè íà ÃÅÐÁ, Ðåôîðìàòîðñêèÿ áëîê è Ïàòðèîòè÷íèÿ ôðîíò. Ïðåñôîòî - ÁÒÀ ñíèìêà: Õðèñòî Êàñàáîâ (ÅÄ)

Number of Afghans wanting to return home from Bulgaria could reach 500 – Interior Minister

Read More →